اگر نماينده sms همه ي 100 خط پيش خريد شده را به فروش رساند چه اقدامي را بايد انجام دهد؟

جعبه‌ابزار