دو خط به طور همزمان براي من فعال است آيا امكان انتقال شارژ يك خط به ديگري وجود دارد؟

جعبه‌ابزار